Trường học gần gũi với thiên nhiên by Gerflor

Trường học gần gũi với thiên nhiên by Gerflor

 

Chatrabhuj Narsee School is a coeducational school for children aged three to eighteen years. Schools are situated in locations that are close to nature on sprawling campuses.

Part A – Green
Project name: Chatrabhuj Narsee School
Product: Mipolam Concept / Mipolam Affinity / Transit Classic / Romus Self-Adhesive Capping Profile
Location: Pune, India
 
Trường Chatrabhuj Narsee là một trường giáo dục dành cho trẻ em từ ba đến mười tám tuổi. Các trường học nằm ở những địa điểm gần gũi với thiên nhiên trong các khuôn viên trường nước ngoài.
Phần A – Xanh lá cây
Tên dự án: Trường Chatrabhuj Narsee
Sản phẩm: Mipolam Concept / Mipolam Affinity / Transit Classic / Romus Self-Apping Profile
Địa điểm: Pune, Ấn Độ